O OMNIWERSUM PROJEKTU
ABOUT THE PROJECT'S OMNIVERSE
Omniwersum


Nieskończona przestrzeń wielu miejsc i jednej linii czasu, częściowo wypełniona miriadami Barw nieustannie wirującymi w poszukiwaniu kosmicznego orgazmu – boskiej doskonałości.
Barwa


Wszechświat rozwijający się z zalążka konkretnej idei; materialnie nielimitowany wewnątrz, objawiający się w Omniwersum pod postacią kolorowego obłoku. Wszystkie Barwy wykazują się całkowitym brakiem zmysłów, które umożliwiałyby im doświadczanie innych Barw, przez co nawet w przypadku "kolizji" dwóch lub wielu Barw, nie mieszają się one ze sobą i nie mają na siebie choćby najmniejszego wpływu.
Ciało Niebiańskie


Kosmiczna istota, której fizyczna postać objawia się w formie ciała niebieskiego – planety, księżyca lub gwiazdy. Wszystkie Ciała Niebiańskie są śmiertelne, a ich położenie i ruch w przestrzeni kosmicznej są albo bezwiedne, albo podyktowane ich własną wolą.
Astralny


Świadomość Ciała Niebiańskiego, zatopiona we śnie albo wybudzona, lub jej fizyczna reprezentacja po oddzieleniu od pierwotnego fizycznego ciała. Astralni noszą te same imiona co Ciała Niebiańskie, do których przynależą; wyjątek stanowią Astralni, którzy zostali oddzieleni przemocą od ich fizycznej formy. Taki Astralny może nosić inne imię i nie zdawać sobie sprawy z tego, czym on/ona jest. Astralni posiadają męską lub żeńską osobowość.
Białe Cienie


Kosmiczne istoty podróżujące przez Omniwersum; napotykając na swej drodze nowe miejsca, obserwują je, doświadczają ich i zapoznają się z nimi, by następnie ruszyć w dalszą drogę. Spotkawszy na swojej drodze Barwy, Białe Cienie postanowiły poznać każdą z nich oraz pomóc im w osiągnięciu boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna. Dzięki temu otrzymały one przydomek Białych Pasterzy.
The Omniverse


Endless space of many places and one timeline, partly filled with miriads of Colours endlessly swirling in search of cosmic orgasm – the divine perfection.
Colour


Universe that is developing from the ovule of a specific idea; materialy unlimited on the inside, manifesting itself in the Omniverse in a form of a colourful haze. All Colours show a complete lack of senses that would allow them to experience other Colours, so that even in the case of "collision" of two or more Colours, they do not mix with each other and do not have the slightest effect on each other.
Heavenly Body


Cosmic entity which physical form manifest itself as a celesial body – a planet, a moon or a star. All Heavenly Bodies are mortal, and their position and movement in cosmic space is either involuntary or dictated by their will.
Astral


Heavenly Body's consiousness, deep in slumber or awaken, or its physical representation separated from its original physical body. Astrals bear the same names as Heavenly Bodies to which they belong; the exception is those Astrals who were separated by violence from their physical form. Such Astral may bear a different name and not realize who he/she is. Astrals have either masculin or feminine personality.
The White Shadows


Cosmic entities traveling throughout the Omniverse; encountering on their way new places, they observe them, experience them and know them, to then move on. When the White Shadows encountered on their way the Colours, they have decided to know them all and help them to reach the divine perfection, as well as eternal vivid beauty. Thanks to that they have received an agnomen of the White Shepherds.