O OMNIWERSUM PROJEKTU
ABOUT THE PROJECT'S OMNIVERSE
Omniwersum


Nieskończona przestrzeń wielu miejsc i jednej linii czasu, częściowo wypełniona miriadami Barw nieustannie wirującymi w poszukiwaniu kosmicznego orgazmu – boskiej doskonałości.
Barwa


Wszechświat rozwijający się z zalążka konkretnej idei; materialnie nielimitowany wewnątrz, objawiający się w Omniwersum pod postacią kolorowego obłoku.
Ciało Niebiańskie


Kosmiczna istota, której fizyczna postać objawia się w formie ciała niebieskiego – planety, księżyca lub gwiazdy.
Astralny


Świadomość Ciała Niebiańskiego (podczas snu i nienaruszonego) lub jej fizyczna reprezentacja po wybudzeniu i odseparowaniu od pierwotnego fizycznego ciała.
Białe Cienie


Kosmiczne istoty podróżujące przez Omniwersum; napotykając na swej drodze nowe miejsca, obserwują je, doświadczają ich i zapoznają się z nimi, by następnie ruszyć w dalszą drogę. Spotkawszy na swojej drodze Barwy, Białe Cienie postanowiły poznać każdą z nich oraz pomóc im w osiągnięciu boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna. Dzięki temu odtrzymały one przydomek Białych Pasterzy.
The Omniverse


Endless space of many places and one timeline, partly filled with miriads of Colours endlessly swirling in search of cosmic orgasm – the divine perfection.
Colour


Universe that is developing from the ovule of a specific idea; materialy unlimited on the inside, manifesting itself in the Omniverse in a form of a colourful haze.
Heavenly Body


Cosmic entity which physical form manifest itself as a celesial body – a planet, a moon or a star.
Astral


Heavenly Body's consiousness (when in slumber and intact) or its physical representation when awoken and separated from its original physical body.
The White Shadows


Cosmic entities traveling throughout the Omniverse; encountering on their way new places, they observe them, experience them and know them, to then move on. When the White Shadows encountered on their way the Colours, they have decided to know them all and help them to reach the divine perfection, as well as eternal vivid beauty. Thanks to that they have received an agnomen of the White Shepherds.