O    M N I E
A B O U T    M E
P O D S U M O W A N I E


Jestem tylko materią ukształtowaną przez Życie jako ograniczone ludzkie ciało, które pragnie się rozproszyć i odlecieć z wiatrem, aby być w pełni i wiecznie wolnym.


O B J A Ś N I E N I E    I M I E N I A


Christopher to angielski odpowiednik mojego polskiego imienia.

Nuin wywodzi się z numeru 5, który oznacza piąty dzień piątego miesiąca – dzień moich urodzin. Piątą literą celtyckiego alfabetu Ogham jest N (nuin).


1    D R Z E W O    Z A    1    D Z I E Ń    Ż Y C I A


Inicjatywa polegająca na ufundowaniu jednego drzewa za każdy dzień mojego życia, w którym mogłem oddychać.

10 843 przeżytych dni (05.05.1990 - 11.01.2020)
522 zasadzonych drzew z One Tree Planted (4.81%)
S U M M A R Y


I am only matter that was formed by Life as limited human body, that longs to disperse and fly away with the wind, to be fully and eternally free.


N A M E    E X P L A N A T I O N


Christopher is an english equivalent of my polish name.

Nuin comes from number 5, which stands for the 5th day of the 5th month – day of my birthday. The fifth letter of the celtic Ogham alphabet is N (nuin).


1    T R E E    F O R    1    D A Y    O F    L I F E


The initiative to fund one tree for each day of my life that I was able to breathe.

10 843 days lived (05.05.1990 - 11.01.2020)
522 trees planted with One Tree Planted (4.81%)
L I N I A    C Z A S U
T I M E L I N E
E D U K A C J A


2010

Zawód: Plastyk o specjalności Reklama Wizualna.

2013

Zawód: Technik cyfrowych procesów graficznych.

2017

Kurs "Kultura języka polskiego".
Kurs "Kompetencje menedżera".
Kurs "Autoprezentacja".

2018

Kurs "Psychologia stresu zawodowego".
Kurs "Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi".
Kurs "Reklama i PR w komunikacji marketingowej".


W Y D A R Z E N I A    A R T Y S T Y C Z N E


2004

Stworzenie pseudonimu Christopher Nuin.

8.2015

Stworzenie projektu IMAUNIMANSE

7.2016

Stworzenie projektu Karty Osobiste

2017

Określenie siebie jako Twórcę Artystycznego.

4.2018

Stworzenie Encyklopedii Omniwersum
E D U C A T I O N


2010

Profession: Plastic Specialised in Visual Advertising.

2013

Profession: Digital Graphic Processes Technician.

2017

Course "Polish language culture".
Course "Managerial competencies".
Course "Self presentation".

2018

Course "Psychology of occupational stress".
Course "Modern methods of Human Resources management".
Course "Advertising and PR in marketing communication".


A R T I S T I C    E V E N T S


2004

Creation of the pseudonym Christopher Nuin.

8.2015

Creation of the project IMAUNIMANSE

7.2016

Creation of the project Personal Cards

2017

Identifying myself as Artistic Creator.

4.2018

Creation of The Omniverse Encyclopedia
P O L S K A    B I B L I O G R A F I A
E N G L I S H    B I B L I O G R A P H Y