P O D S U M O W A N I E


Jestem tylko materią ukształtowaną przez Życie jako ograniczone ludzkie ciało, które pragnie się rozproszyć i odlecieć z wiatrem, aby być w pełni i wiecznie wolnym.
S U M M A R Y


I am only matter that was formed by Life as limited human body, that longs to disperse and fly away with the wind, to be fully and eternally free.
O B J A Ś N I E N I E    I M I E N I A


Christopher to angielski odpowiednik mojego polskiego imienia.

Nuin wywodzi się z numeru 5, który oznacza piąty dzień piątego miesiąca – dzień moich urodzin. Piątą literą celtyckiego alfabetu Ogham jest N (nuin).
N A M E    E X P L A N A T I O N


Christopher is an english equivalent of my polish name.

Nuin comes from number 5, which stands for the 5th day of the 5th month – day of my birthday. The fifth letter of the celtic Ogham alphabet is N (nuin).
1    D R Z E W O    Z A    1    D Z I E Ń    Ż Y C I A


Inicjatywa polegająca na ufundowaniu jednego drzewa za każdy dzień mojego życia, gdy mogłem oddychać.

10 843 przeżytych dni (05.05.1990 - 11.01.2020)
522 zasadzonych drzew z One Tree Planted (4.81%)
1    T R E E    F O R    1    D A Y    O F    L I F E


An initiative to fund one tree for each day of my life that I was able to breathe.

10 843 days lived (05.05.1990 - 11.01.2020)
522 trees planted with One Tree Planted (4.81%)
E D U K A C J A


2010

Zawód: Plastyk o specjalności Reklama Wizualna.

2013

Zawód: Technik cyfrowych procesów graficznych.

2017

Kurs "Kultura języka polskiego".
Kurs "Kompetencje menedżera".
Kurs "Autoprezentacja".

2018

Kurs "Psychologia stresu zawodowego".
Kurs "Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi".
Kurs "Reklama i PR w komunikacji marketingowej".
E D U C A T I O N


2010

Profession: Plastic Specialised in Visual Advertising.

2013

Profession: Digital Graphic Processes Technician.

2017

Course "Polish language culture".
Course "Managerial competencies".
Course "Self presentation".

2018

Course "Psychology of occupational stress".
Course "Modern methods of Human Resources management".
Course "Advertising and PR in marketing communication".
W Y D A R Z E N I A    A R T Y S T Y C Z N E


2004

Stworzenie pseudonimu Christopher Nuin.

8.2015

Stworzenie projektu IMAUNIMANSE

7.2016

Stworzenie projektu Karty Osobiste

2017

Określenie siebie jako Twórcę Artystycznego.

4.2018

Stworzenie Encyklopedii Omniwersum
A R T I S T I C    E V E N T S


2004

Creation of the pseudonym Christopher Nuin.

8.2015

Creation of the project IMAUNIMANSE

7.2016

Creation of the project Personal Cards

2017

Identifying myself as Artistic Creator.

4.2018

Creation of The Omniverse Encyclopedia
B I B L I O G R A F I A    A U T O R S K A    /    O R I G I N A L    B I B L I O G R A P H Y
09.09.2015
14.04.2017
9788393186723
9788393186785
Ebook
Audiobook
Polski
Polski
15.09.2015
29.04.2017
9788393186730
9788393186792
Ebook
Audiobook
Polski
Polski
29.12.2015
9788393186747
Ebook
Polski
20.03.2016
01.06.2017
9788393186754
9788394809102
Ebook
Audiobook
Polski
Polski
15.05.2016
29.06.2017
12.08.2018
9788393186761
9788394809119
9788394809157
Ebook
Audiobook
Ebook
Polski
Polski
English
01.10.2016
31.08.2017
9788393186778
9788394809126
Ebook
Audiobook
Polski
Polski
13.05.2018
9788394809133
Ebook
Polski
05.08.2018
03.10.2018
9788394809140
9788394809164
Ebook
Ebook
English
Polski
22.03.2019
9788394809171
Ebook
English
23.03.2019
9788394809188
Ebook
English
25.03.2019
26.12.2019
9788394809195
9788395397936
Ebook
Ebook
English
Polski
12.07.2019
9788395397905
Ebook
English
06.09.2019
9788395397912
Ebook
English
12.09.2019
9788395397929
Ebook
English
B I B L I O G R A F I A    F A N F I C T I O N    /    F A N F I C T I O N    B I B L I O G R A P H Y
30.12.2010
07.09.2015
9788393186709
9788393186716
Ebook
Ebook
Polski
Polski