P R O J E K T    I M A U N I M A N S E
T H E    I M A U N I M A N S E    P R O J E C T
O B J A Ś N I E N I E    N A Z W Y


Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.
IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
O B J A Ś N I E N I E    L O G A


Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które w tym samym czasie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.
P R Z E K A Z    M O J E J    T W Ó R C Z O Ś C I


Bądź prawdziwy i otwarty. Nie obawiaj się czuć. Unikaj przesądów, urojeń i wierzeń. Zawsze szukaj prawdy.
P O J Ę C I E    S Z T U K I


Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.
N A M E    E X P L A N A T I O N


Human, who created the universe with his imagination.
IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
L O G O    E X P L A N A T I O N


Symbols of the Sun and the Moon combined in Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolize three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
M E S S A G E    O F    M Y    C R E A T I O N


Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid superstitions, delusions and beliefs. Always seek the truth.
C O N C E P T    O F    A R T


The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by reception of the effects of that process.
O S T A T N I E    P U B L I K A C J E
L A T E S T    P U B L I C A T I O N S
Człowieczeństwo
22.08.2021
POLSKA PUBLIKACJA LITERACKA
Maybe Not This Time
25.12.2020
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA
Bajki Polskie
31.07.2020
POLSKA PUBLIKACJA LITERACKA
We, Because You Love Me and I Love Thee
20.02.2020
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA
Człowieczeństwo
22.08.2021
POLISH LITERARY PUBLICATION
Maybe Not This Time
25.12.2020
ENGLISH LITERARY PUBLICATION
Bajki Polskie
31.07.2020
POLISH LITERARY PUBLICATION
We, Because You Love Me and I Love Thee
20.02.2020
ENGLISH LITERARY PUBLICATION