P R O J E K T    I M A U N I M A N S E
T H E    I M A U N I M A N S E    P R O J E C T
O B J A Ś N I E N I E    I M I E N I A


Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.
IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
O B J A Ś N I E N I E    L O G A


Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które w tym samym czasie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.
P R Z E K A Z    M O J E J    T W Ó R C Z O Ś C I


Bądź prawdziwy i otwarty. Nie obawiaj się czuć. Unikaj przesądów, urojeń i wierzeń. Zawsze szukaj prawdy.
P O J Ę C I E    S Z T U K I


Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.
N A M E    E X P L A N A T I O N


Human, who created the universe with his imagination.
IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
L O G O    E X P L A N A T I O N


Symbols of the Sun and the Moon combined in Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolize three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
M E S S A G E    O F    M Y    C R E A T I O N


Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid superstitions, delusions and beliefs. Always seek the truth.
C O N C E P T    O F    A R T


The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by reception of the effects of that process.
O S T A T N I E    P U B L I K A C J E
L A T E S T    P U B L I C A T I O N S
We, Because You Love Me and I Love Thee
20.02.2020
POLSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR PIOSENEK
Jedenaście wierszy
26.12.2019
POLSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR WIERSZY
Katharsis
12.09.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR PIOSENEK
Let Me Tell You a Story
06.09.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR PIOSENEK
I Hope You will Feel Better
12.07.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR PIOSENEK
Eleven Poems
25.03.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR WIERSZY
I Can't Promise You Anything
23.03.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: ZBIÓR PIOSENEK
From Roots
22.03.2019
ANGIELSKA PUBLIKACJA LITERACKA: KSIĄŻKA
We, Because You Love Me and I Love Thee
20.02.2020
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF SONGS
Jedenaście wierszy
26.12.2019
POLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF POEMS
Katharsis
12.09.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF SONGS
Let Me Tell You a Story
06.09.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF SONGS
I Hope You will Feel Better
12.07.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF SONGS
Eleven Poems
25.03.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF POEMS
I Can't Promise You Anything
23.03.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: COLLECTION OF SONGS
From Roots
22.03.2019
ENGLISH LITERARY PUBLICATION: BOOK