W I Z U A L I Z A C J E
B A R W A    0 0 3
A Q U A N T I S
A U R U M I S
W I E D Z A    O    B A R W I E    0 0 3
P I E R W O T N A    I D E A    B A R W Y


?


Ś W I A D O M O Ś Ć    B A R W Y


- brak -


W E W N Ę T R Z N A    S T R U K T U R A    B A R W Y


Niebiański układ sferyczny.


C I A Ł A    N I E B I A Ń S K I E    W Y S T Ę P U J Ą C E    W    T E J    B A R W I E


Aquantis – pierwsze Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią płynnej planety stanowiącej centrum układu sferycznego Barwy.

Aurumis – drugie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią złotej gwiazdy.


C I A Ł A    N I E B I A Ń S K I E :    D O D A T K O W E    I N F O R M A C J E


– Zarówno planeta Aquantis jak i gwiazda Aurumis są nieruchome.
– Gwiazda Aurumis jest dziesięc razy mniejsza od planety Aquantis.
– Gwiazda Aurumis oświetla bezpośrednio tylko 1/4 część planety Aquantis.
– Promienie słoneczne gwiazdy Aurumis nie są zbudowane z energii.
– Woda z której zbudowany jest Aquantis, jest podzielona na cztery morza: Morze Cieni, Może Pragnień, Morze Objawień, Morze Sztormów.
– Każde morze na planecie Aquantis posiada świadomość i wolną wolę.
– Każda kropla wody wszystkich czterech mórz na planecie Aquantis posiada świadomość i wolną wolę.
– Przestrzeń kosmiczna tej Barwy jest wypełniona kolorowymi gazami.
– Kolor czarny w tej Barwie nie istnieje.


A S T R A L N I


Aquantis (♂) – wybudzona świadomość Aquantisa, nie odseparowana od swego ciała.

Aurumis (♂) – wybudzona świadomość Aurumisa, nie odseparowana od swego ciała.
T Y T U Ł Y    U M I E S Z C Z O N E    W    B A R W I E    0 0 3


1. Morze być może