W I Z U A L I Z A C J E
B A R W A    0 0 4
W I E D Z A    O    B A R W I E    0 0 4
P I E R W O T N A    I D E A    B A R W Y


?


Ś W I A D O M O Ś Ć    B A R W Y


?


W E W N Ę T R Z N A    S T R U K T U R A    B A R W Y


Warstwowe rzeczywistości.
T Y T U Ł Y    U M I E S Z C Z O N E    W    B A R W I E    0 0 4


1. Kapturek czerwony jak krew
2. Walizka w kolorze siarki