O M N I W E R S U M


Nieskończona przestrzeń wielu Multiwersów posiadających własne linie czasu, częściowo wypełniona miriadami Barw nieustannie wirującymi w poszukiwaniu kosmicznego orgazmu.


B I A Ł E    C I E N I E


Kosmiczne istoty podróżujące przez Omniwersum; napotykając na swej drodze nowe miejsca, obserwują je, doświadczają ich i zapoznają się z nimi, by następnie ruszyć w dalszą drogę.

Spotkawszy na swojej drodze Barwy, Białe Cienie postanowiły poznać każdą z nich oraz pomóc im w osiągnięciu boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna. Dzięki temu otrzymały one przydomek Białych Pasterzy.


B A R W A


Wszechświat rozwijający się z zalążka konkretnej idei, materialnie nielimitowany wewnątrz, objawiający się w Omniwersum pod postacią kolorowego obłoku.

Wszystkie Barwy wykazują się całkowitym brakiem zmysłów, które umożliwiałyby im doświadczanie innych Barw, przez co nawet w przypadku 'kolizji' dwóch lub wielu Barw, nie mieszają się one ze sobą i nie mają na siebie choćby najmniejszego wpływu.

Barwy posiadają zewnętrzną wolę, którą reprezentuje ich poszukiwanie kosmicznego orgazmu. Barwa może również mieć wewnętrzną świadomość (osobowość rodzaju nijakiego) lub/i samoświadomość (osobowość rodzaju męskiego lub żeńskiego).

Proces kształtowania zawartości Barwy odzwierciedla jej poszukiwanie sposobu na osiągnięcie boskiej doskonałości i wiecznego, żywego piękna.

Całkowite unicestwienie zawartości Barwy jest możliwe, lecz nie jest jednoznaczne z unicestwieniem Barwy. Zewnętrzna wola Barwy popycha jej pierwotną ideę do nieustannego tworzenia nowej zawartości dopóty, dopóki nowa wersja zawartego w Barwie wszechświata nie zagwarantuje jej boskiej doskonałości.

Jedynym sposobem na unicestwienie Barwy jest proces rozdarcia Barwy, którego może dokonać wyłącznie jej zawartość, co prowadzi do stopniowego umierania Barwy.

Umierająca Barwa może zostać ocalona dzięki procesowi scalenia Barwy, który musi zostać zapoczątkowany przez zawartość tejże Barwy, dokończony zaś przez kosmiczne istoty (np. Białe Cienie), które przewyższają Barwy swoimi zdolnościami.

Zawartość Barw objawia się pod wieloma postaciami, które można skategoryzować w kilku grupach:
- Niebiański układ sferyczny.
- Warstwowe rzeczywistości.
- Projekcje posiadające samoświadomość.
- Projekcje pozbawione samoświadomości.


C I A Ł O    N I E B I A Ń S K I E


Kosmiczna istota, której fizyczna postać domyślnie objawia się w formie ciała niebieskiego – planety lub gwiazdy dopóty, dopóki świadomość Ciała Niebiańskiego pozostaje uśpiona.

Wybudzony Astralny może rozpocząć proces gruntownej zmiany swej fizycznej powłoki, np. z gwiazdy w planetę, z planety w gwiazdę, z planety skalistej w gazową, itp. Ta zmiana może być również bardziej drastyczna, gdy Astral decyduje się na ewolucję swego ciała z ciała niebieskiego w żywą istotę – Kosmicznego Giganta.

Ciała Niebiańskie są śmiertelne, a ich położenie i ruch w przestrzeni kosmicznej są albo bezwiedne, albo podyktowane ich własną wolą.

Zawartość Barwy złożona głównie z Ciał Niebiańskich jest określana mianem 'niebiańskiego układu sferycznego'.


A S T R A L N Y


Świadomość Ciała Niebiańskiego, zatopiona we śnie albo wybudzona, lub jej fizyczna reprezentacja oddzielona od swego pierwotnego fizycznego ciała.

Wybudzony Astralny potrafi żywić uczucia do innych Astralnych (wybudzonych lub uśpionych) i nawiązywać z nimi interakcje.

Astralni noszą te same imiona co Ciała Niebiańskie, do których przynależą. Wyjątek stanowią wybudzeni Astralni, którzy mogą nosić imię stanowiące rozwinięcie imienia Ciała Niebiańskiego oraz Astralni którzy zostali oddzieleni przemocą od ich fizycznej formy; tacy Astralni mogą nosić inne imiona i nie zdawać sobie sprawy z tego, kim/czym są.

Astralni posiadają osobowość rodzaju męskiego lub żeńskiego.
O M N I V E R S E


Endless space of many Multiverses with their own timelines, partly filled with miriads of Colours endlessly swirling in search of the cosmic orgasm.


W H I T E    S H A D O W S


Cosmic entities traveling throughout the Omniverse; encountering on their way new places, they observe them, experience them and know them, to then move on.

When the White Shadows encountered on their way the Colours, they have decided to know them all and to help them to reach the divine perfection, as well as eternal vivid beauty. Thanks to that they have received an agnomen of the White Shepherds.


C O L O U R


Universe that is developing from the ovule of a specific idea, materialy unlimited on the inside, manifesting itself in the Omniverse in a form of a colourful haze.

All Colours show a complete lack of senses that would allow them to experience other Colours, so that even in the case of 'collision' of two or more Colours, they do not mix with each other and do not have even the slightest effect on each other.

The Colours have an external will represented by their search for the cosmic orgasm. The Colour may also have internal awareness (with neuter personality) or/and self-awareness (with male or female personality).

The process of shaping the Colour's internal content reflects its search for a way to achieve divine perfection and eternal, vivid beauty.

Complete annihilation of the Colour's content is possible, but it is not synonymous with the destruction of that Colour. The external will of the Colour pushes its original idea to constantly create new content until the new version of the universe contained in that Colour guarantees its divine perfection.

The only known way to annihilate any Colour is the process of tearing the Colour, which can only be done by its content of that Colour, which leads to its gradual death.

Dying Colour can be saved thanks to the process of merging the Colour, which must be initiated by the content of that Colour, and completed by cosmic entinies (e.g. White Shadows) who outweigh the Colours with their abilities.

The content of the Colours manifests itself in many forms that can be categorized in few groups:
- Heavenly spherical system.
- Layered realities.
- Self-aware projections.
- Projections devoid of self-awareness.


H E A V E N L Y    BODY


Cosmic entity whose physical form manifests itself by default in the form of a celestial body – a planet or a star, as long as the consciousness of the Heavenly Body remains dormant.

The awakened Astral can begin the process of thoroughly changing its physical shell, e.g. from star to planet, from planet to star, from rocky planet to gas planet, etc. This change can also be much more drastic when the Astral decides to evolve its body from a celestial body into a living being - the Cosmic Giant.

All Heavenly Bodies are mortal, and their location and movement in space is either unconscious or dictated by their own will.

The content of the Colour composed mainly of Heavenly Bodies is referred to as 'heavenly spherical system'.


A S T R A L


Heavenly Body's consiousness, drowned in a dream or fully awaken, or its physical representation separated from its original physical body.

Awakened Astral can have feelings for other Astrals (awake or dormant) and it can interact with them.

Astrals bear the same names as Heavenly Bodies to which they belong. Exceptions are the awaken Astrals, who may carry a name that is an evolved form of the Heavenly Body's name, or those Astrals who were separated from their physical form in a violent way; such Astrals may carry different names and they may not realize of who/what they are.

Astrals have either masculin or feminine personality.
M U L T I W E R S U M :  B A R W Y    /    M U L T I V E R S :  T H E  C O L O U R S